โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข สู่สังคมที่เข้มแข็ง

10 มี.ค. 66

เมื่อวันที่  ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข  สู่สังคมที่เข้มแข็ง  ณ  วัดบ้านหนองช้าง        หมู่ที่ ๘  ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประชาชน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ    บริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง