โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

11 มิ.ย. 64

งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จะดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  (ฉบับที่ ๕)  ในวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง