โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

09 ก.ค. 67

     วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง