โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน

28 ก.พ. 67

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน  ให้กับประชาชน  ณ  บ้านใหม่ฉมวก  หมู่ที่ ๖