โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

13 ก.พ. 66

                 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์

                               ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

                  ๒. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่เด็กและเยาวชนในชุมชน

                  ๓. เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

                  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  ผู้บริหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่