โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

26 เม.ย. 65

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  งานพัฒนาชุมชน  ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้มีความเข้มแข็ง เป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำสตรี กรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนทั่วไป  จำนวน ๕๐ คน