โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

15 ก.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๘-๙  กันยายน  ๒๕๖๕  ณ  ภูธาราฟ้า รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  อำเภอภวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และวัดแสงธรรมวังเขาเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการอบรมรม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  จำนวน  ๖๖  คน   มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๕  อบรมหัวข้อ  การปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  วิทยากรโดย นายทองใบ  หนูไพล  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ  (ผุ้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น)  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ฟังธรรมะบรรยาย  โดยหลวงพ่อกัณหา  สุขกาโม  วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ฟังธรรมะบรรยาย  โดยหลวงพ่อโสภา  สมโณ  วัดป่าแสงธรรมวังเขาเขียว