โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

22 เม.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔  ณ  โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  และ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  ได้แก่  ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  นำโดยนายทนง  บุญประกอบ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสาต่อสาธารณะ