โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหัความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 2019

16 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหัความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563