โครงการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

27 มิ.ย. 67

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่วนการจัดสรรน้ำที่ ๑ นครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และการใช้ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และออกตรวจประเมินคุณภาพระบบประปา เพื่อเป็นตัวอย่าง ณ หมู่ ๗ บ้านโนนกระเบื้อง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา