โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๕

23 ส.ค. 65