อำนาจหน้าที่

08 ต.ค. 63

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

      1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
      2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

                        (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                        (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                        (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                        (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                        (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                        (7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                        (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                        (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ จำเป็นและสมควร

      1. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

                        (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                        (2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                        (3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                        (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

                        (5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

            (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                        (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                        (8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                        (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                       (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                       (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                       (12) การท่องเที่ยว

                       (13) การผังเมือง   

          องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังนี้

                     องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)

                    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                    (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                    (5) การสาธารณูปการ

                    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                    (9) การจัดการศึกษา

                   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                   (14) การส่งเสริมกีฬา

                   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                   (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ

                   (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

                   (25) การผังเมือง

                   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                   (28) การควบคุมอาคาร

                   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวิตและทรัพย์สิน

                   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด