กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุพัฒน์ชญา สงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุพัฒน์ชญา สงนอก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุมาลี เพลงเสนาะ
ครู

นางสุมาลี เพลงเสนาะ

ครู

นางรัชนก ธีรธัญปิยศุภร
ครู

นางรัชนก ธีรธัญปิยศุภร

ครู

นางสาวประภาพร พาเจริญยิ่ง
ครู

นางสาวประภาพร พาเจริญยิ่ง

ครู

นางสาวศิริพัฒน์ พรมน้ำ
ครู

นางสาวศิริพัฒน์ พรมน้ำ

ครู

นางชยุตา จีพอมจา
ครู

นางชยุตา จีพอมจา

ครู

นางสาวอรัญญา ขันทะศิริ
ครู

นางสาวอรัญญา ขันทะศิริ

ครู

นางสาวยุวนิดา ระแวงสูงเนิน
ครู

นางสาวยุวนิดา ระแวงสูงเนิน

ครู

นางสาวยลดา มนทองหลาง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยลดา มนทองหลาง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเสาวรส เบาแรง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเสาวรส เบาแรง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนราจันทร์ ปราบภัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนราจันทร์ ปราบภัย

ผู้ดูแลเด็ก