กองช่าง

นายปรวัฒน์ สานคล่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปรวัฒน์ สานคล่อง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนัญชัย นิลสันเทียะ
นายช่างโยธาอาวุโส

นายธนัญชัย นิลสันเทียะ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายฉัตรชัย โนรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายฉัตรชัย โนรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวกัลยกร บุญชุ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลยกร บุญชุ่ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน