สมาชิกสภา

นางระเบียบ ธารณะกลาง
ประธานสภา
สมาชิก อบต. หมู่ 20

นางระเบียบ ธารณะกลาง

ประธานสภา

สมาชิก อบต. หมู่ 20

นายประสิทธิ์ ขอมเมืองปัก
รองประธานสภา
สมาชิก อบต. หมู่ 7

นายประสิทธิ์ ขอมเมืองปัก

รองประธานสภา

สมาชิก อบต. หมู่ 7

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์
เลขานุการสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์

เลขานุการสภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพูนทรัพย์ บุไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

นายพูนทรัพย์ บุไธสง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1

นายทินกร แก้วอำนาจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นายทินกร แก้วอำนาจ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

นายประวัติ ฟองไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นายประวัติ ฟองไชย

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

นายบุญส่ง บุญปลูก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นายบุญส่ง บุญปลูก

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

นางม่วย งานแข็ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

นางม่วย งานแข็ง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

นายสีห์ เพียรไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ 6

นายสีห์ เพียรไธสง

สมาชิก อบต. หมู่ 6

นายอำนาจ สินสวัสดิ์
สมาชิก อบต. หมู่ 8

นายอำนาจ สินสวัสดิ์

สมาชิก อบต. หมู่ 8

นางศรีนวล น้ำนิล
สมาชิก อบต. หมู่ 9

นางศรีนวล น้ำนิล

สมาชิก อบต. หมู่ 9

นายประวัติ กองแก้ม
สมาชิก อบต. หมู่ 10

นายประวัติ กองแก้ม

สมาชิก อบต. หมู่ 10

นายประสิทธิ์ รุนเจริญ
สมาชิก อบต. หมู่ 11

นายประสิทธิ์ รุนเจริญ

สมาชิก อบต. หมู่ 11

นายธุวานันท์ ธนูสา
สมาชิก อบต. หมู่ 12

นายธุวานันท์ ธนูสา

สมาชิก อบต. หมู่ 12

นางถวิล แสนศรี
สมาชิก อบต. หมู่ 13

นางถวิล แสนศรี

สมาชิก อบต. หมู่ 13

นางสงวน ดอกขมิ้น
สมาชิก อบต. หมู่ 14

นางสงวน ดอกขมิ้น

สมาชิก อบต. หมู่ 14

นางสาวจินห์จุฑา ดารา
สมาชิก อบต. หมู่ 15

นางสาวจินห์จุฑา ดารา

สมาชิก อบต. หมู่ 15

นายสันทัด น้อมกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ 16

นายสันทัด น้อมกลาง

สมาชิก อบต. หมู่ 16

นางอุบล หนองงู
สมาชิก อบต. หมู่ 17

นางอุบล หนองงู

สมาชิก อบต. หมู่ 17

นางสัมฤทธิ์ ดวงจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ 18

นางสัมฤทธิ์ ดวงจันทร์

สมาชิก อบต. หมู่ 18

นางสมจิตร ไชยโย
สมาชิก อบต. หมู่ 19

นางสมจิตร ไชยโย

สมาชิก อบต. หมู่ 19

นางละม่อม หมู่ไพบูลย์
สมาชิก อบต. หมู่ 21

นางละม่อม หมู่ไพบูลย์

สมาชิก อบต. หมู่ 21

นายสมพงษ์ ปานกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ 22

นายสมพงษ์ ปานกลาง

สมาชิก อบต. หมู่ 22