สำนักปลัด อบต.

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนฤมล ศิลา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวนฤมล ศิลา

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายศักดิ์ดา พรหมหากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศักดิ์ดา พรหมหากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางภัชรินทร์พร พิมพ์อุบล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางภัชรินทร์พร พิมพ์อุบล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสมบัติ อัครกุลพิทักษ์
นิติกรชำนาญการ

นายสมบัติ อัครกุลพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

นางอุไรวรรณ ปาละวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอุไรวรรณ ปาละวงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายพิรวัฒน์ น้อมกลาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายพิรวัฒน์ น้อมกลาง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสาวนันท์นิชา เสมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นิชา เสมา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกรณ์สมัชญ์ เปรี่ยมพิมาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกรณ์สมัชญ์ เปรี่ยมพิมาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชาลิสา บุไธสง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชาลิสา บุไธสง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติโชต วิชาศิลป์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายกิตติโชต วิชาศิลป์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิวัฒน์ เทพรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายวิวัฒน์ เทพรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายวันชนะ หมอกมะเริง
คนงานทั่วไป

นายวันชนะ หมอกมะเริง

คนงานทั่วไป

นายฐิติกร ขอใหญ่กลาง
ยาม

นายฐิติกร ขอใหญ่กลาง

ยาม