ผู้บริหาร

นายบุญชู ศรีโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
085-2099292

นายบุญชู ศรีโพธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

085-2099292

นายดำรงค์ มาลัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
089-8458973

นายดำรงค์ มาลัย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

089-8458973

นางนารี เป็นพิมาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
089-2807495

นางนารี เป็นพิมาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

089-2807495

นายพิศ ระแวงสูงเนิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
092-7295588

นายพิศ ระแวงสูงเนิน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

092-7295588

หัวหน้าส่วนราชการ

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0933294549

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 0933294549

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0848342844

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 0848342844

นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0819764324

นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 0819764324

นายสุณัฏคชา ศรมะณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0621814419

นายสุณัฏคชา ศรมะณี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 0621814419

นายปรวัฒน์ สานคล่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0817909593

นายปรวัฒน์ สานคล่อง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 0817909593

นางสาวสุพัฒน์ชญา สงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 0892867979

นางสาวสุพัฒน์ชญา สงนอก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร. 0892867979

นางสาวกิติชาดา ปัญจาคะ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0818786786

นางสาวกิติชาดา ปัญจาคะ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทร. 0818786786