สำนักปลัด อบต.

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายศักดิ์ดา พรหมหากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศักดิ์ดา พรหมหากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสมบัติ อัครกุลพิทักษ์
นิติกรชำนาญการ

นายสมบัติ อัครกุลพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

นางอุไรวรรณ ปาละวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอุไรวรรณ ปาละวงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนันท์นิชา เสมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นิชา เสมา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจักรพงษ์ นาราช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายจักรพงษ์ นาราช

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกรณ์สมัชญ์ เปรี่ยมพิมาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกรณ์สมัชญ์ เปรี่ยมพิมาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชาลิสา บุไธสง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชาลิสา บุไธสง

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติโชต วิชาศิลป์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายกิตติโชต วิชาศิลป์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิวัฒน์ เทพรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายวิวัฒน์ เทพรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายวันชนะ หมอกมะเริง
คนงานทั่วไป

นายวันชนะ หมอกมะเริง

คนงานทั่วไป