ระเบียบและกฏหมาย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :