สาส์นจากนายก

กระผม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :