สาส์นจากปลัด

กระผม ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในการรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลนิคมสร้างตนเอง อย่างรวดเร็ว

ในฐานะเป็นตัวแทนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง มีความมุ่งมั่นและจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด