เว็บบอร์ด > การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

กลับ
avatar

ชื่อ : สุภาวดี

ip : 182.232.86.122

กระทู้ : การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2564 เวลา : 09:17:20

การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

avatar

ชื่อ : อบต.นิคมสร้างตนเอง

ip : 159.192.143.65

ตอบกระทู้ : การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2564 เวลา : 09:22:30

เงื่อนไขในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร

พ่อแม่เด็ก คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
เด็กสัญชาติไทย
เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองรายได้น้อย ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี
ขั้นตอนในการลงทะเบียน อุดหนุนบุตร

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และ สูติบัตรเด็กแรกเกิด
สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน โทร.๐๔๔-๙๖๕๔๕๓

avatar

ชื่อ :

ip : 109.248.128.168

ตอบกระทู้ : การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

วันที่ : 28 มกราคม 2566 เวลา : 17:10:01

chinese herb viagra viagra us viagra no prescription

avatar

ชื่อ :

ip : 46.8.17.75

ตอบกระทู้ : การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

วันที่ : 29 มกราคม 2566 เวลา : 22:32:25

what is hydroxychloroquine 200 mg used for hydroxychloroquine used for plaquenil muscle weakness

avatar

ชื่อ :

ip : 37.139.53.20

ตอบกระทู้ : การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

วันที่ : 30 มกราคม 2566 เวลา : 23:05:30

40 of the patients in the pedometer group completed the 4- week home program and increased their baseline steps by 21 dose clomid Qin Weibai left his embrace, took off a separate Buddha bead from his wrist, handed it to Li Tianlan, and said softly, This is for you

ตอบกระทู้