เว็บบอร์ด > อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กลับ
avatar

ชื่อ : นางสมคิด

ip : 159.192.143.65

กระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 พฤษภาคม 2564 เวลา : 15:00:47

อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

avatar

ชื่อ : อบต.นิคมสร้างตนเอง

ip : 159.192.143.65

ตอบกระทู้ : อยากทราบว่าการจดทะเบียนพาณิชย์  ร้านขายของชำ  ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

วันที่ : 05 พฤษภาคม 2564 เวลา : 15:08:00

การจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทร้านขายของชำ หากผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา จะใช้เอกสาร ดังนี้
๑.สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.ภาพถ่ายร้านค้า
หากที่ตั้งสถานประกอบการเป็นการเช่า ต้องแนบเอกสารสัญญาการเช่า สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ให้เช่า ด้วย

ตอบโดย นายทะเบียนพาณิชย์

ตอบกระทู้