หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

13 ต.ค. 63

๑.  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓

 

๒.  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

 

๓.  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเลื่อนและแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

๔.  การพัฒนาบุคคลากร

ประกาศ ก.ถ. หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แผนการพัฒนาบุคลากร 2564-2566

แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๖

 

๕.  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่ง

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒